Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości w postępowaniu o ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. pre-pack w upadłości konsumenckiej)

Po co?

Dłużnik oraz wierzyciele mogą być zainteresowani zapewnieniem sobie wpływu na przebieg procesu sprzedaży majątku dłużnika w toku postępowania upadłościowego. Metodą uzyskania powyższego jest wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku dłużnika (tzw. pre-pack).

Kto i kiedy?

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku dłużnika o znacznej wartości. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz dłużnik. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić wyłącznie dłużnik oraz wierzyciel osoby fizycznej, która:

  1. była przedsiębiorcą, po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok albo
  2. faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Co musi zawierać wniosek?

Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wnioskodawca załącza:

  1. dowód wniesienia przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. W razie niezałączenia do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dowodu wniesienia wadium wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania. Wadium może być wnoszone w jednej formie lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;
  2. listę znanych zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy ten wniosek;
  3. opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych;
  4. warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy.

Jak wygląda rozpoznanie wniosku przez sąd?

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego. Tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy składa sprawozdanie obejmujące w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych, a także inne informacje istotne dla rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszczenia o złożeniu tego wniosku oraz nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy ten wniosek, odpisów tego wniosku wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży. 

Kiedy sąd uwzględni wniosek?

Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie.

Sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Przy tym sprzedaż na rzecz małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, osoby pozostającej z upadłym w faktycznym związku, prowadzącej z nim wspólnie gospodarstwo domowe albo z przysposobionego lub przysposabiającego dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania. Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego.

Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży, o której mowa w niniejszym dziale. W postanowieniu sąd może także odwołać się do warunków sprzedaży określonych w projekcie umowy.

Jak wygląda zawarcie umowy sprzedaży?

Wadium wniesione w pieniądzu przez nabywcę wskazanego w uwzględnionym wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zalicza się na poczet ceny i niezwłocznie przekazuje z rachunku depozytowego sądu do masy upadłości.

Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin. O stwierdzeniu prawomocności postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży zawiadamia się syndyka oraz nabywcę.

Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu.

Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie nabywcy, syndyk zatrzymuje wadium wniesione w pieniądzu. Jeżeli wadium było wniesione w innej formie niż pieniądz, syndyk dochodzi zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Wadium stanowi składnik masy upadłości.

Co z prawami i roszczeniami ciążącymi na sprzedawanym składniku majątku?

Sprzedaż dokonana w powyższy sposób ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej albo nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych syndykowi. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Kiedy i jak przedmiot sprzedaży zostaje wydany nabywcy?

Jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje do rąk nabywcy, przy udziale syndyka

Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku dłużnika, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej (tzw. układ konsumencki)

Niewypłacalność osoby fizycznej nie musi prowadzić do utraty całego majątku. Prawo upadłościowe przewiduje możliwość zawarcia układu z wierzycielami, który ureguluje warunki spłaty zadłużenia bez konieczności np. sprzedaży nieruchomości dłużnika wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Kto?

Osoba fizyczna, która na dzień złożenia wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej, a stała się niewypłacalna, może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Fakt prowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do złożenia tzw. wniosku o układ konsumencki.

Jak wygląda rozpoznanie wniosku przez sąd?

Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku. Dlatego kluczowe jest, aby wniosek został przygotowany w sposób fachowy. Błędy lub niekompletność wniosku nie będą mogły zostać naprawione na rozprawie, bowiem rozprawa nie zostanie wyznaczona. Wniosek rozpoznaje się w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.

Kiedy wniosek zostanie uwzględniony?

Wniosek powinien zawierać wstępne propozycje układowe. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Dlatego przed złożeniem wniosku należy indywidualnie przeanalizować sytuację danej osoby fizycznej i wspólnie ustalić realne warunki układu z wierzycielami. Tylko racjonalne propozycje układowe, poparte fachową analizą i argumentacją, dają szansę na uwzględnienie wniosku przez sąd, a następnie zawarcie układu.

Co dalej?

Uwzględniając wniosek, sąd wydaje, w którym wyznacza nadzorcę sądowego. Nadzorca sądowy w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia postanowienia sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli ustala w porozumieniu z dłużnikiem, przy czym zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca sądowy. Nadzorca sądowy przedstawia sądowi wniosek o zatwierdzenie układu w terminie dwudziestu jeden dni od dnia zgromadzenia wierzycieli.

Innymi słowy, sąd rozstrzyga wniosek w ciągu tygodnia od złożenia. Następnie w ciągu trzech miesięcy powinno zostać przeprowadzone zgromadzenie wierzycieli, celem zawarcia układu z wierzycielami. W ciągu kolejnych 21 dni do sądu zostaje złożony wniosek o zatwierdzenie układu. Zachowując terminy przewidziane ustawą, postępowanie powinno trwać ok. 4 miesięcy.

Czy wnioskodawca jest chroniony w czasie postępowania?

Przepisy przewidują szereg rozwiązań polegających na ochronie dłużnika w trakcie postępowania, w szczególności przed egzekucją, dzięki czemu dłużnik i wierzyciele mają realne warunki do zawarcia układu.

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku lub otwarcia postępowania zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, są nieważne.

Postanowienie umowy, której stroną jest dłużnik, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu, jest bezskuteczne w stosunku do masy układowej.

Od dnia otwarcia postępowania do dnia jego zakończenia, spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

Od dnia otwarcia postępowania do dnia jego zakończenia wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości jest niedopuszczalne.

Do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla dłużnika powyższe stosuje się odpowiednio.

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego można uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania.

Na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego można zawiesić postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego.

Na czym polega układ?

Postanowienia układu są ustalane przez dłużnika i wierzycieli. W praktyce najczęściej wykorzystuje się rozwiązana polegające na odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu spłaty na raty, zmniejszeniu wysokości wierzytelności, zmianie lub uchyleniu zabezpieczenia.

Dopuszczalne jest przyjęcie, że spłata nastąpi z przyszłych zysków (można określać, jaka część zysku będzie przeznaczona na spłatę) albo ustalenie, że zaspokojenie wierzycieli nastąpi w drodze tzw. likwidacji majątku dłużnika (np. sprzedaży części majątku), a nawet ustalenie, że w ramach restrukturyzacji nastąpi udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub ustalenie, że w ramach restrukturyzacji dojdzie do zmiany treści stosunków prawnych np. umów. Co ważne, propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów, w tym stosowanych łącznie np. zmniejszenie wysokości wierzytelności, rozłożenie spłaty na raty i odroczenie terminu płatności pierwszej raty.

Ile trwa realizacja układu?

Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat. W przypadku, gdy układ obejmuje wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, w części dotyczącej tych wierzytelności, może być zawarty na okres przekraczający pięć lat. Gdy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób znajdujących się na jego utrzymaniu, układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat, jeżeli przewiduje zachowanie nieruchomości przez dłużnika.

Jak technicznie przebiega realizacja układu?

Dłużnik wykonuje układ za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

Osoby borykające się z problemami finansowymi, poszukujące sposobu na tzw. oddłużenie, w tym zainteresowane przeprowadzeniem postępowania o tzw. układ konsumencki, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Według szybkiego szacunku wskaźnika inflacji GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. okazały się wyższe o 15,6% niż w czerwcu 2021 r. Jednocześnie w dniu 8 lipca 2022 r. stopy procentowe NBP zostały podniesione (dziesiąty raz z rzędu), przy czym stopa referencyjna NBP wynosi 6,50%. Powyższe okoliczności zmuszają m.in. przedsiębiorców i rolników do zadania sobie pytania, czy rosnące koszty działalności nie prowadzą do zagrożenia niewypłacalnością. W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi, kolejnym krokiem jest poszukiwanie sposobu na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Jedną z najskuteczniejszych metod poprawy stanu prowadzonego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu. W poniższym wpisie wyjaśniam kwestie, o które zwykle pytają Klienci, z którymi współpracuję.

Po co?

Podmiot niewypłacalny lub który w niedługim czasie może stać się niewypłacalny korzysta z omawianego postępowania, aby zawrzeć układ z wierzycielami i w ten sposób uniknąć ogłoszenia upadłości (a w praktyce utraty majątku i realnego bankructwa). Cechą wyróżniającą postępowanie o zatwierdzenie układu na tle innych postępowań jest fakt, że do zawarcia układu dochodzi bez udziału sądu. Dłużnik nie jest zatem narażony na ewentualną długotrwałość postępowania przed sądem.

Kto?

Postępowanie o zatwierdzenie układu może zostać zastosowane przede wszystkim w przypadku przedsiębiorców, w szczególności prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, rolników, spółek handlowych oraz wspólników spółek jawnych i partnerskich, a także komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Jak zacząć?

Dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Podkreślić należy, że osoba ta jest wybierana przez dłużnika i pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. Co ważne, doradcy restrukturyzacyjnego nie należy mylić z radcą prawnym lub adwokatem. Dlatego osoba, która dotychczas korzysta z pomocy zawodowego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata, aby skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym. Na mocy ww. umowy doradca restrukturyzacyjny pełni w danej sprawie funkcję nadzorcy układu.

Co mogę zyskać natychmiast?

W toku postępowania o zatwierdzenie układu nadzorca układu może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Od dnia dokonania obwieszczenia postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania. Co do zasady, skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania. Jednocześnie do dnia zakończenia postępowania wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika jest zasadniczo niedopuszczalne. Powyższe rozwiązanie stosuje się odpowiednio do umów kredytu i leasingu, zawartych przed dniem otwarcia postępowania oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla dłużnika. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa. Dłużnik zyskuje zatem ochronę przed egzekucją oraz wypowiedzeniami kluczowych umów, a także czas na wypracowanie porozumienia z wierzycielami.

Co dalej?

Niezwłocznie po zawarciu umowy należy ustalić tzw. dzień układowy. Wierzytelności powstałe po ty dniu nie są objęte układem. W praktyce zatem dłużnik decyduje, z którymi wierzycielami chce zawrzeć układ. Przede wszystkim będą to wierzyciele dysponujący wierzytelnościami osobistymi np. z tytułu zapłaty ceny za dostarczony towar. Co istotne, układem mogą być objęte wierzytelności zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Propozycje dotyczące zawarcia układu mogą być ograniczone tylko do niektórych zobowiązań (o zasadniczym wpływie na dalsze funkcjonowanie dłużnika), w szczególności z kredytów, pożyczek lub umów leasingu majątku niezbędnego dla działalności prowadzonej przez dłużnika.

Jakie mam możliwości?

Postanowienia układu stanowią przedmiot ustaleń dłużnika i wierzycieli. W praktyce najczęściej wykorzystuje się odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości wierzytelności, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia. Dopuszczalne jest ustalenie, że spłata zobowiązań nastąpi z przyszłych zysków (można przy tym określać, jaka część zysku będzie przeznaczona na spłatę) albo ustalenie, że zaspokojenie wierzycieli nastąpi w drodze tzw. likwidacji majątku dłużnika (np. sprzedaży części majątku), a nawet ustalenie, że w ramach restrukturyzacji nastąpi udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub ustalenie, że w ramach restrukturyzacji dojdzie do zmiany treści stosunków prawnych np. umów. Co ważne, propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów, w tym stosowanych łącznie np. zmniejszenie wysokości wierzytelności, rozłożenie spłaty na raty i odroczenie terminu płatności pierwszej raty.

Jak przekonać wierzycieli do zawarcia układu?

Co oczywiste, zawarcie układu z wierzycielami jest bezpośrednio uzależnione od tego, czy propozycje układowe będą dla wierzycieli bardziej korzystne niż prowadzenie przez wierzycieli tradycyjnej windykacji należności. Rolą nadzorcy układu, z którym dłużnik zawiera umowę, jest w szczególności sporządzenie wspólnie z dłużnikiem planu restrukturyzacyjnego (w tym zaprezentowanie proponowanej przyszłej strategii prowadzenia działalności dłużnika) oraz przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych. Dłużnik zatem otrzymuje pełne, fachowe wsparcie w zakresie negocjacji z wierzycielami.

Jak przebiega głosowanie?

Ustawa przewiduje dwie drogi głosowania nad układem, to jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli albo zbieranie głosów wierzycieli przez nadzorcę układu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W praktyce zwykle wykorzystywane jest drugie z ww. rozwiązań, a zatem głosowanie odbywa się online, przy czym wszystkie czynności wykonuje nadzorca układu.

Co po zawarciu układu?

Jeśli za przyjęciem układu zagłosuje większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania, nadzorca układu stwierdza przyjęcie układu, a dłużnik składa wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa. Tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, obejmujące wierzytelności objęte układem, tracą wykonalność z mocy prawa. Nie ma zatem potrzeby podejmowania jakichkolwiek dalszych działań w tym zakresie. Dłużnik może zatem spłacać swoje zadłużenie na warunkach ustalonych z wierzycielami, nie obawiając się o zagrożenie ewentualną egzekucją.

Co jeśli wykonanie układu okazuje się niemożliwe?

Jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpił trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika, przede wszystkim dłużnik może wystąpić o zmianę układu.

Osoby borykające się z problemami finansowymi, poszukujące sposobu na tzw. oddłużenie, w tym zainteresowane restrukturyzacją (m.in. przeprowadzeniem postępowania o zatwierdzenie układu), zapraszam do bezpośredniego kontaktu.