PT1P/GUp-s/175/2022

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki

§ 1

Niniejszy Regulamin ustanawia zasady sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składników majątku, wchodzących do masy upadłości w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości, prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt: PT1P/GUp-s/175/2022.

§ 2

Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu nr 639/6, obręb 0008 Jeżów, jednostka ewidencyjna 101010_2 Wola Krzysztoporska. Cena wywoławcza wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 3

 1. Publikacja ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert nastąpi na wybranym przez syndyka internetowym portalu ogłoszeniowym oraz stronie internetowej syndyka.
 2. Integralnym elementem ogłoszenia na stronie internetowej syndyka jest operat szacunkowy sporządzony przez biegłego ds wyceny nieruchomości wraz z dokumentacją zdjęciową.

§ 4

Termin składania ofert upływa dnia 1 grudnia 2023 r., przy czym decyduje dzień wpływu oferty do biura syndyka (nie zaś termin nadania przesyłki pocztowej). Termin otwarcia ofert to 4 grudnia 2023 r.

§ 5

 1. Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie oferty na adres: Syndyk Kamil Kasica, ul. Plater 5/10, 95-010 Stryków.
 2. Oferta powinna zawierać
 • pełne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwa, nr PESEL lub nr KRS, adres korespondencyjny, w tym adres mailowy oraz kontaktowy numer telefoniczny)
 • oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywołania
 • oświadczenie, że oferent zna stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i że z tego tytułu zrzeka się wobec sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, w tym takich, które mogą się ujawnić w przyszłości; wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi i gwarancji; zapoznał się z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie i przyjmuje je bez zastrzeżeń; zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez syndyka; zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu konkursu
 • Koperta, w której zostanie przesłana oferta powinna zawierać adnotację: “OFERTA”.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze 12 1140 2004 0000 3702 8216 5723 – w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.
 2. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie zawarł umowy w terminie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wadia pozostałych oferentów zostaną zwrócone na wskazane przez nich rachunki bankowe – w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.

§ 6

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk według kryterium najwyższej ceny.
 2. W przypadku gdy wpłyną oferty, w których zostanie zaoferowana taka sama najwyższa cena, wówczas syndyk wyznaczy oferentom ww. ofert dodatkowy termin 7 dni na złożenie nowej oferty aż do momentu uzyskania jednej najwyższej ceny.
 3. Z czynności wyboru oferty zostanie sporządzony protokół.

§ 7

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej syndyka o wyborze oferty wyłącznie z podaniem ceny, ujętej w wybranej ofercie.

§ 8

 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka.
 2. Cena sprzedaży musi zostać w całości zapłacona w złotych polskich, najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka.

§ 9

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi kupujący.

§ 10

Jakakolwiek odpowiedzialność z tytułu rękojmi w związku ze sprzedażą w oparciu o niniejszy regulamin zostanie wyłączona przez strony umowy sprzedaży.